Automātisko maksājumu no norēķinu kartēm noteikumi

AMNK līgums – līgums, saskaņā ar kuru Maksātājs vienojas ar Unifiedpost par tā sniegto AMNK pakalpojuma saņemšanu portālā www.rekini.lv.

Apmaksas datums – Rēķinā norādītais tā apmaksas termiņa beigu datums. Ja Rēķinā norādītais Apmaksas datums nav darba diena, par Apmaksas datumu tiek uzskatīta iepriekšējā darba diena pirms Rēķinā norādītā tā apmaksas termiņa beigu datuma.

Automātiskie maksājumi no norēķinu kartēm (AMNK) - Unifiedpost pakalpojums, kas ļauj Maksātājam portālā www.rekini.lv veikt Uzņēmumu Rēķinu apmaksu par Uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām precēm, Maksātājam ievadot savas Kartes datus un apstiprinot turpmāku Rēķinu apmaksu automātiskā režīmā no Maksātāja Kartes.

Banka – Unifiedpost sadarbības banka, kas saņem Maksātāja autorizēto, sekmīgi apmaksāto un Uzņēmuma rēķinā norādīto maksājuma summu, kuru Banka saņēmusi no Maksātāja Kartes izdevējbankas, un kas veic attiecīgo naudas summas pārskaitījumu uz Uzņēmuma Bankas kontu.

Identifikators – Uzņēmuma piešķirts vai noteikts identifikators (burtu, ciparu un/vai simbolu kombinācija), ko Maksātājs norāda Līgumā un ar kura palīdzību Unifiedpost identificē Rēķinus, kas apmaksājami saskaņā ar Līgumu (piemēram, klienta numurs, līguma numurs, telefona numurs).

Karšu apstrādes centrs – organizācija, kas saskaņā ar Bankas pilnvarojumu veic Kartes autorizāciju, maksājumu apstrādi, pieņem pretenzijas, kas saistītas ar veiktajiem maksājumiem, un sadarbojas ar Banku citos, ar maksājumu apstrādi saistītos jautājumos.

Karte – Maksātājam izdota VISA vai MasterCard sistēmas norēķinu karte, visas kopā vai jebkura no tām, ar kuras palīdzību Maksātājs norēķinās par Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vai piedāvātajām precēm.

Likums – Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums.

Maksātājs - fiziska persona, kura noslēgusi AMNK līgumu ar Unifiedpost un kuras vārds/uzvārds ir norādīts uz Kartes, un kurai ir tiesības lietot attiecīgo Karti maksājumu veikšanai saskaņā ar Kartes lietošanas noteikumiem, par kuriem savstarpēji Maksātājs vienojies ar tā Kartes izdevējbanku, un atbilstoši Likumā noteiktajām maksājumu pakalpojumu izmantotāja tiesībām un pienākumiem saistībā ar maksājuma instrumenta izmantošanu.

Mēģinājums - atbilstoši Rēķinā norādītajam apmaksas datumam uz Karšu apstrādes centru nosūtīts apmaksas pieprasījums.

Unifiedpost – AS „Unifiedpost” (reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā; vienotais reģistrācijas numurs: 40003380477; juridiskā adrese: Mūkusalas 41b, Rīga, LV-1004; adrese internetā: www.rekini.lv; elektroniskā pasta adrese: helpdesk@rekini.lv).

Rēķins – Uzņēmuma sagatavots dokuments, kurā norādīta par Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdotajām precēm maksājamā naudas summa.

Uzņēmums – Līgumā norādītais Maksājumu saņēmējs, kura Rēķini apmaksājami saskaņā ar Līgumu, un kurš ir noslēdzis ar Unifiedpost sadarbības līgumu par Rēķinu apmaksu.

Uzņēmuma Bankas konts – Rēķinā norādītais konts Uzņēmuma bankā, kurā tas atvēris maksājumu kontu, uz kuru veicams Rēķinā norādītās naudas summas pārskaitījums.

Pieteikties AMNK var tikai elektroniski - portālā www.rekini.lv, aizpildot AMNK līgumu.

Maksājumus ar AMNK var veikt gan Uzņēmuma pakalpojuma saņēmējs, gan jebkura cita persona.

AMNK līgums stājas spēkā pēc Kartes autorizācijas apstiprinājuma saņemšanas no Karšu apstrādes centra. Līguma beigu datumu var norādīt pēc izvēles, bet, ja datums netiek norādīts, tad par līguma beigu datumu tiek uzskatīts Maksātāja Kartes beigu datums. Ja izvēlētais beigu datums ir pēc Maksātāja Kartes beigu datuma, tad līguma beigu datums būs Kartes beigu datums.

Veicot Kartes autorizāciju, tiek rezervēts 0.01 EUR, kas nākamajā darba dienā tiek atmaksāts Maksātājam.

Ja Maksātājam ir vienošanās ar Uzņēmumu, tad veicot Kartes autorizāciju, vienlaicīgi var tikt veikts pirmais maksājums.

Maksātājs var noteikt viena maksājuma limitu, kas nepārsniedz 1000.00 EUR. Ja Rēķina summa pārsniegs limitu un
  • Ja Uzņēmums pieļauj Rēķina daļēju apmaksu, maksājums notiks limita apjomā;
  • Ja Uzņēmums nepieļauj Rēķina daļēju apmaksu, maksājums netiks veikts.

Pirmais Mēģinājums rēķina apmaksai tiek nosūtīts 2 darba dienas pirms Uzņēmuma noteiktā apmaksas datuma. Ja pieejamie naudas līdzekļi rēķina apmaksai uz Maksātāja Kartes nav pietiekami, tiek veikti atkārtoti Mēģinājumi. Trešais pēdējais Mēģinājums tiek nosūtīts Rēķina apmaksas datumā. Ja apmaksas datums ir brīvdiena - tad iepriekšējā darba dienā.

Notikuša maksājuma informāciju sadarbības Uzņēmums saņem nākamajā darba dienā, bet naudas līdzekļus ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc maksājuma veikšanas, atkarībā no Karšu apstrādes centra norēķinu atskaites saņemšanas Bankā par attiecīgās dienas laikā veiktajiem maksājumiem.

Maksājums netiek izpildīts, ja uz Maksātāja Kartes nav pietiekamu naudas līdzekļu pilnas Uzņēmuma Rēķinā norādītās maksājuma summas vai limita apjomā un Unifiedpost AMNK maksājuma pakalpojuma maksas segšanai.

Viena Unifiedpost AMNK maksājuma pakalpojuma maksa ir 0.40 EUR, kas tiek pieskaitīta Rēķina summai.

Maksājumi tiek veikti tikai EUR valūtā.

Ja Līgumā ir norādīta e-pasta adrese, Maksātājam tiek sūtīta ar AMNK pakalpojuma darbību saistīta informācija (piemēram, par veiksmīgu AMNK līguma reģistrēšanu vai nereģistrēšanu sistēmā, AMNK līguma darbības beigu termiņu, sekmīgiem vai nesekmīgiem maksājumiem u.c.).

Veikt izmaiņas AMNK līgumā (grozot noteikto maksājumu limitu, norēķinu kartes datus vai AMNK līguma beigu datumu) vai anulēt līgumu var portālā www.rekini.lv. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties.

AMNK līgumi ir pieejami www.rekini.lv sadaļā AMNK līgumi.

Ņemot vērā to, ka Unifiedpost neveic Likumā noteikto maksājumu pakalpojumu izpildi, līdz ar to Maksātājs ir informēts, ka Unifiedpost, nodrošinot AMNK pakalpojumus, nav uzskatāms par maksājumu pakalpojumu sniedzēju Likuma izpratnē, līdz ar to arī Unifiedpost nav piemērojama Likumā noteiktā maksājumu pakalpojumu sniedzēju atbildība, tajā skaitā, bet ne tikai prasības par zaudējumu atlīdzināšanu par neautorizēta vai kļūdaini izpildīta maksājuma veikšanu ar Maksātāja Karti.

Ja Maksātājam, ir pretenzijas pret AMNK pakalpojumu, tad tās risināmas, vispirms sazinoties ar Unifiedpost.

Maksātājs apliecina, ka tas saglabās Kartes personalizētos elementus drošībā, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par tādu rīcību, kas:

  • jebkādā veidā pārkāpj Likumā noteiktās prasības attiecībā uz maksājumu pakalpojumu izmantotāja pienākumiem, kas saistīti ar maksājumu instrumenta izmantošanu, kā arī par rīcību un/vai
  • var pārkāpt Maksātāja Kartes izdevējbankas lietošanas noteikumus, tajā skaitā nododot Kartes personalizēto informāciju vai pašu Karti trešajai personai, izņemot karšu datu apstrādes operatoru.

Visi portālā www.rekini.lv ievadītie Maksātāja personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Maksātājs piekrīt, ka Unifiedpost Uzņēmumam pārbaudei nodod AMNK līguma datus, tai skaitā Maksātāja personas datus. Ja Uzņēmums konstatē, ka AMNK līgumā nekorekti norādīts/-i maksātāja vai klienta identifikators/-i (klienta/ līguma numurs u.c.), tad maksājumi netiek veikti, un Unifiedpost vienpusējā kārtā AMNK līgumu anulē.

Visas pretenzijas, kas Maksātājam rodas saistība ar AMNK risināmas pārrunu ceļā vai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.